Facebook
Instagram

Po-Pá 8-22 Hod.

So-Ne 9-21 Hod.

18.7.
2016

Badmintonový příměstský tábor – 18.-21. 7.

TÁBOR JE ZRUŠENÝ, KVŮLI NÍZKÉMU POČTU PŘIHLÁŠENÝCH!

Badmintonový příměstský tábor pro děti v Centru Třešňovka

Badmintonový příměstský tábor ve sportovním Centru Třešňovka na Zbraslavi je určený dětem od 8 do 12 let zaměřený na rozšíření sportovních dovedností v badmintonu. Dále se tábor zaměřuje na koordinaci těla, spolupráci v kolektivu a na zlepšení fyzické kondice, ale především půjde o to, užít si spousty zábavy. Děti se mohou těšit i na venkovní doplňkové sporty pod vedením kvalifikovaných trenérů.

 

Pořadatel:

Centrum Třešňovka z.s. – zastoupená Jiřím Kotábem

kontakt: sport@centrumtresnovka.cz, mobilní telefon: 602 489 860.

 

Pro koho:

Pro děti od 8 do 12 let s minimální badmintonovou zkušeností (absolvovaní kroužku) i děti, kteří začínají v badmintonových oddílech

 

Termín:

Pondělí – Čtvrtek: 18. – 21. července 2016

 

Trenéři:

 1. Kateřina Hončová – držitelka IV. Trenérské třídy Českého badmintonového svazu a absolventka programu Shuttle Time Badminton
 2. Jiří Kotáb – absolvent FTVS UK v Praze

Zdravotník:

 1. Barbora Sovová DiS. – provozní ředitelka a vychovatelka dětského Centra Míček z.s.

 

Účastnický poplatek:

Účastnický poplatek je stanoven na 2 600 Kč za 1 dítě.

Termín zaplacení je 30. 6. 2016 na účet 107-9454950247/0100. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte.

 

Storno poplatky: Do 14 kalendářních dnů před táborem 50 % z účastnického poplatku. Méně než 7 kalendářních dnů před táborem 100 % z účastnického poplatku. Pokud účastník opustí akci v jejím průběhu, nemá právo na vrácení účastnického poplatku.

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nízkého zájmu tábor bez náhrady zrušit (v tom případě se již přihlášeným účastníkům vrací veškeré uhrazené prostředky v plné výši). Minimální počet přihlášených účastníků pro konání jednoho tábora je 10. Maximální kapacita je 25 dětí na jeden příměstský tábor.

 

Účastnický poplatek zahrnuje:

 • Celodenní program
 • Pronájem sportovišť
 • Zapůjčení sportovního vybavení + badmintonové míčky
 • Oficiální tričko příměstského tábora
 • Trenérské služby
 • Občerstvení – oběd, 2 svačiny, pitný režim

 

Přihlašování a registrace:

Registrace dítěte na příměstský tábor je podmíněna vyplněním on-line přihlašovacího formuláře, který najdete zde: https://docs.google.com/forms/d/1WX20L-VSXFVjlA3sOvaq3t53YNzD1FR8cA6SyQLn0Tc/viewform  a zaplacení poplatku za příměstský tábor.

S odesláním přihlášky rodič potvrzuje souhlas s podmínkami i pravidly tábora, kterým rozumí a respektuje je. Nárok dítěte na účast na kempu vzniká až po zaplacení účastnického poplatku.

Registrací dítěte stvrzuji, že jsem si vědom, že moje dítě je zdravé a schopné vykonávat sportovní aktivity kroužků či oddílů bez omezení. V případě vzniklých zdravotních omezení budu informovat lektora kroužků či oddílů.

 

Základní harmonogram dne:

8.00: Začátek – možnost přivezení dětí

Do 8.30: Sraz všech účastníků

8.45 – 9.30: Pohybové hry + běh v přírodě

9.30: Přestávka – převléknutí + svačina

10.00 – 11.30 Badmintonová lekce v hale

12.00: Oběd

12.30 – 14.00 Polední klid – deskové hry, sledovaní pohádek, odpočinek

14.00 – 15.15 Aktivity venku – doplňkový sport

15.15 – 15.45 Přestávka – převléknutí + svačina

15.45 – 17.00 Badmintonová lekce v hale

17.15 konec dne a odvoz dětí

 

Všeobecné podmínky účasti dítěte na příměstském táboře

Zpracování osobních údajů

 1. Účastník a zákonný zástupce účastníka tímto udělují výslovný souhlas podle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), se zpracováním veškerých osobních údajů účastníka uvedených v přihlášce.
 2. Odesláním přihlášky účastník a zákonný zástupce účastníka dává pořadateli v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, které pořadateli v souvislosti se svou účastí na akci poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti na akci a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 2 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení na webových stránkách pořadatele. Účastník a zákonný zástupce účastníka zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje účastníků. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník a zákonný zástupce účastníka si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že pořadatel nebo třetí osoby pověřené pořadatelem provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů.

III. Účastník a zákonný zástupce účastníka odesláním přihlášky v souladu s ust. § 12 Občanského zákoníku v platném znění dávají souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jejich osob nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním akce pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.

 

Řád příměstského tábora

Rodiče zodpovídají za to, že každý účastník přijede na akci řádně poučen tímto dokumentem.

 

Každý účastník příměstského tábora

– bude respektovat zásady slušného chování a jednání jak k vedoucím a trenérům, tak k ostatním účastníkům tábora,

– bude po celou dobu trvání akce respektovat pokyny vedoucích a trenérů a řídit se jimi,

– se nesmí bez vědomí vedoucího vzdálit z ubytovacích nebo tréninkových prostor, a to ani do nejbližšího okolí; vymezení areálu určí trenér na prvním setkání,

– se řídí řádem tábora a dodržuje časový harmonogram,

– nahlásí jakýkoliv úraz či zdravotní potíže vedoucímu, trenérovi či zdravotníkovi akce,

– respektuje zákaz požívání jakýchkoliv omamných či psychotropních látek,

– se řídí dalšími pravidly, které pořadatel akce v průběhu určí.

 

Pořadatel

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit účast dítěte na příměstském táboru, poruší-li vážným způsobem zásady slušného jednání, nebude-li se řídit táborovým řádem nebo neuposlechne pokynů svého vedoucího. V takovém případě nemá právo na vrácení účastnického poplatku.

Pořadatel akce neručí za ztráty jakýkoliv věcí účastníka příměstského tábora, proto s sebou nedoporučuje brát cenné předměty. Rodiče jsou plně zodpovědní za jakékoliv úmyslné ztráty a škody způsobené jejich dětmi. Rodiče své děti před odjezdem poučili o striktním zákazu užívání jakýkoliv omamných látek.

 

Seznam přihlášených:

 1. Filip Ouška – roč. 2003- zaplaceno
pruhy

Nejnovější akce

pruhy

Sport

11.11.
2018

Přijďte si zasportovat! ... více

Curling

28.10.
2018

Přijďte si zahrát o víkendu turnaj neregistrovaných hráčů. ... více

Děti

13.8.
2018

První pololetí kroužků a oddílů na Třešňovce! ... více

starší akce