Facebook
Instagram

Po-Pá 8-22 Hod.

So-Ne 9-21 Hod.

20.6.
2016

SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI – VŠEOEBCNÝ 20.-24.ČERVNA

TÁBOR SE URČITĚ USKUTEČNÍ!!!

Příměstské tábory ve sportovním Centru Třešňovka na Zbraslavi jsou zaměřeny na rozšíření základních sportovních dovedností dětí, koordinaci těla i spolupráci v kolektivu, ale především půjde o to, užít si spousty zábavy. Děti se mohou těšit na různé kolektivní i individuální, venkovní i halové sporty pod vedením kvalifikovaných trenérů.

Tábory jsou určeny pro děti od 7 do 13 let.

 

Pořadatel:

Centrum Třešňovka z.s. – zastoupená Jiřím Kotábem

kontakt: sport@centrumtresnovka.cz, mobilní telefon: 602 489 860.

 

Termín: 20. – 24. června 2016

Hlavní trenéři:

 1. Mgr. Jiří Kotáb Ph.D. – absolvent UK FTVS Praha, hlavní lektor kroužků Centra Třešňovka
 2. Bc. Pavel Klíma – držitel UEFA B licence trenérské fotbalové třídy a ATVS Palestra Praha

Další trenéři:

 1. Badminton – Mgr. Jan Bednář – držitel 1. trenérské třídy Českého badmintonového svazu
 2. Úpolové sporty – Jakub Zvelebil – lektor kroužků bojových sportů v Centru Třešňovka
 3. Golf – Michal Kelíšek – Klubový trenér – cvičitel 2. třídy České golfové federace

Zdravotník:

 1. Barbora Sovová DiS. – provozní ředitelka a vychovatelka dětského Centra Míček z.s.

Účastnický poplatek za příměstský tábor:

Účastnický poplatek je stanoven na 2 700 Kč za 1 dítě. Termín zaplacení je 30. 6. 2016 na účet 107-9454950247/0100. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte.

Storno poplatky: Do 14 kalendářních dnů před táborem 50 % z účastnického poplatku. Méně než 7 kalendářních dnů před táborem 100 % z účastnického poplatku. Pokud účastník opustí akci v jejím průběhu, nemá právo na vrácení účastnického poplatku.

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nízkého zájmu tábor bez náhrady zrušit (v tom případě se již přihlášeným účastníkům vrací veškeré uhrazené prostředky v plné výši). Minimální počet přihlášených účastníků pro konání jednoho tábora je 5 dětí. Maximální kapacita je 25 dětí na jeden příměstský tábor.

Účastnický poplatek zahrnuje:

 • Celodenní program
 • Pronájem sportovišť
 • Zapůjčení sportovního vybavení
 • Oficiální tričko příměstského tábora
 • Trenérské služby
 • Občerstvení – oběd, 2 svačiny, pitný režim

Přihlašování a registrace:

Registrace dítěte na příměstský tábor je podmíněna vyplněním on-oline přihlašovacího formuláře a zaplacení poplatku za příměstský tábor, který je umístěný zde: https://docs.google.com/forms/d/1aBWsKJkmQcDz-PVhebFCDIoy5fs8kBr7jEIxp7eINVA/edit?usp=sharing

S odesláním přihlášky rodič potvrzuje souhlas s podmínkami i pravidly tábora, kterým rozumí a respektuje je. Nárok dítěte na účast na kempu vzniká až po zaplacení účastnického poplatku.

Registrací dítěte stvrzuji, že jsem si vědom, že moje dítě je zdravé a schopné vykonávat sportovní aktivity kroužků či oddílů bez omezení. V případě vzniklých zdravotních omezení budu informovat lektora kroužků či oddílů.

 

Základní harmonogram dne

 • 8.00: Začátek – možnost přivezení dětí
 • Do 8.30: Sraz všech účastníků
 • 8.45 – 9.30: Pohybové hry – rozcvičení, běh
 • 9.30: Přestávka – převléknutí + svačina
 • 10.00 – 11.30 Sporty v přírodě
 • 12.00: Oběd
 • 12.30 – 14.00 Polední klid – deskové hry, sledovaní pohádek, odpočinek
 • 14.00 – 15.15 Aktivity v hale – různé halové sporty
 • 15.15 – 15.45 Přestávka – převléknutí + svačina
 • 15.45 – 17.00 Aktivity na písku – různé sporty na beachvolejbalových kurtech
 • 17.15 konec dne a odvoz dětí

Předběžný rozpis aktivit

Aktivity Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Sporty v přírodě Orientační běh Inline/Koloběžka na oválu Golf Odpočinkové hry – kroket, petanque Soutěže – OB závod (venku)
Aktivity v hale Florbal Badminton Stolní tenis Úvod do úpolových sportů Adventure Minigolf

v LTC Praha

Aktivity na písku Plážová házená Beach tenis

Vybíjená

Atletika – všeobecná obratnost Beach fotbal Štafety na čas – zvířátkové, opičí dráha, skákání v pytlích

Změna programu vyhrazena. Především vzhledem k aktuálnímu počasí.

Všeobecné podmínky účasti dítěte na příměstském táboře

Zpracování osobních údajů

I. Účastník a zákonný zástupce účastníka tímto udělují výslovný souhlas podle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), se zpracováním veškerých osobních údajů účastníka uvedených v přihlášce.

II. Odesláním přihlášky účastník a zákonný zástupce účastníka dává pořadateli v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, které pořadateli v souvislosti se svou účastí na akci poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti na akci a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 2 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení na webových stránkách pořadatele. Účastník a zákonný zástupce účastníka zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje účastníků. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník a zákonný zástupce účastníka si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že pořadatel nebo třetí osoby pověřené pořadatelem provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů.

III. Účastník a zákonný zástupce účastníka odesláním přihlášky v souladu s ust. § 12 Občanského zákoníku v platném znění dávají souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jejich osob nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním akce pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.

Řád příměstského tábora

Rodiče zodpovídají za to, že každý účastník přijede na akci řádně poučen tímto dokumentem.

Každý účastník příměstského tábora

– bude respektovat zásady slušného chování a jednání jak k vedoucím a trenérům, tak k ostatním účastníkům tábora,

– bude po celou dobu trvání akce respektovat pokyny vedoucích a trenérů a řídit se jimi,

– se nesmí bez vědomí vedoucího vzdálit z ubytovacích nebo tréninkových prostor, a to ani do nejbližšího okolí; vymezení areálu určí trenér na prvním setkání,

– se řídí řádem tábora a dodržuje časový harmonogram,

– nahlásí jakýkoliv úraz či zdravotní potíže vedoucímu, trenérovi či zdravotníkovi akce,

– respektuje zákaz požívání jakýchkoliv omamných či psychotropních látek,

– se řídí dalšími pravidly, které pořadatel akce v průběhu určí.

Pořadatel

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit účast dítěte na kempu, poruší-li vážným způsobem zásady slušného jednání, nebude-li se řídit táborovým řádem nebo neuposlechne pokynů svého vedoucího. V takovém případě nemá právo na vrácení účastnického poplatku.

Pořadatel akce neručí za ztráty jakýkoliv věcí účastníka kempu, proto s sebou nedoporučuje brát cenné předměty. Rodiče jsou plně zodpovědní za jakékoliv úmyslné ztráty a škody způsobené jejich dětmi. Rodiče své děti před odjezdem poučili o striktním zákazu užívání jakýkoliv omamných látek.

Seznam přihlášených účastníků:

 1. Beata Klepáčová – zplaceno
 2. Jáchym Ouředník – roč. 2008 – zaplaceno
 3. Kryštof Kubíček – roč. 2008 – zaplaceno
 4. Filip Dolejš – roč. 2009 – zaplaceno
 5. Eliška Minaříková – roč. 2006 – zaplaceno
 6. Sebastian Lédr – roč. 2008 – zaplaceno
 7. Mariana Rezková – roč. 2009 – zaplaceno
pruhy

Nejnovější akce

pruhy

TÁBORY

28.2.
2018

Sportovní prázdniny pro Vaše děti. ... více

DĚTSKÝ DEN

1.6.
2018

Otevíráme Jump Park! ... více

JUMP PARK

1.6.
2018

Již brzy otevřeme!!! ... více

starší akce