Pravidla badmintonu

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA

BADMINTONU
Losování
Před zahájením hry se provede losování a strana, která vyhrála los, si zvolí, zda bude podávat nebo přijímat jako první anebo na které straně dvorce začne hru. Straně, která prohrála losování, zůstává zbývající volba.

Počítání
1. Zápas se hraje se na dva vítězné sety ze tří, pokud nebylo dohodnuto jinak.
2. Vítězem setu se stává ta strana, která jako první dosáhla 21 bodů, s výjimkou případů uvedených v bodech 4. a 5.
3. Bod získá strana, která vyhrála výměnu. Strana vyhraje výměnu, jestliže se soupeřící strana dopustí chyby nebo míč přestane být ve hře, protože se dotknul povrchu hřiště v soupeřově dvorci.
4. Za stavu 20:20 strana, která první dosáhne dvoubodového vedení, vyhrává set.
5. Za stavu 29:29 strana, která získá 30. bod, vyhraje set.
6. Strana, která zvítězila v předchozím setu, podává v následujícím setu jako první.

Změna stran
Hráči mění strany:
1. po skončení prvního setu,
2. před začátkem třetího setu (pokud se hraje), a
3. ve třetím setu, když jedna ze stran poprvé dosáhne 11 bodů.
Jestliže hráči opomenou změnit strany, musí tak učinit ihned, jakmile je omyl zjištěn a míček není ve hře. Stávající bodový stav zůstává v platnosti.

Podání
Při správně provedeném podání:
1. ani jedna ze stran nesmí způsobit zbytečné zdržování při provedení podání od okamžiku, kdy podávající a přijímající hráči zaujali příslušná postavení. Při ukončení zpětného pohybu hlavy rakety podávajícího jakékoliv zdržování v začátku podání je považováno za zbytečné zdržování.
2. podávající i přijímající hráč musí stát uvnitř protilehlých polí pro podání, aniž se dotýkají čar ohraničujících tato pole pro podání,
3. některá část obou chodidel jak podávajícího tak přijímajícího hráče se musí dotýkat podlahy dvorce a musí zůstat bez pohybu od doby, kdy je podání zahájeno až do okamžiku, kdy je podání provedeno,
4. raketa podávajícího musí nejprve udeřit základnu míčku,
5. celý míček musí být pod úrovní pasu podávajícího hráče v okamžiku jeho zasažení raketou tohoto hráče,
6. hřídelka rakety podávajícího hráče musí v okamžiku zásahu míčku směřovat směrem dolů
7. pohyb rakety podávajícího hráče musí pokračovat kupředu od okamžiku zahájení podání do okamžiku provedení podání,
8. let míčku od rakety podávajícího hráče musí směřovat vzhůru přes síť, a pokud není zachycen, dopadne do pole podání přijímajícího hráče (tzn. na nebo mezi čáry ohraničující tuto oblast).
9. při pokusu o podání podávající nesmí minout míček.
Jakmile hráči již zaujali své pozice, první pohyb rakety podávajícího hráče směrem vpřed je zahájením podání.
Podání je provedeno, když je po jeho zahájení zasažen míček raketou podávajícího hráče nebo při pokusu podat podávající hráč míček mine.
Podávající hráč nesmí podávat, dokud přijímající hráč není připraven, ale pokud se přijímající hráč pokusí podání vrátit, má se za to, že byl připraven.
Ve čtyřhrách během provádění podání mohou spoluhráči zaujmout jakoukoliv pozici, která nebrání ve výhledu podávajícímu hráči nebo přijímajícímu protihráči.

Dvouhra
Pole pro podání a pro příjem podání
1. Hráči musí podávat – ze svého pohledu – z pravého pole pro podání, a přijímat v pravém poli pro podání, pokud podávající hráč ještě nebodoval nebo dosáhl sudý počet bodu v tomto setu.
2. Hráči musí podávat – ze svého pohledu – z levého pole pro podání, a přijímat v levém poli pro podání, pokud podávající hráč dosáhl lichý počet bodu v tomto setu.
Pořadí hry a pozice na hříšti
Míček je střídavě odbíjen podávajícím a přijímajícím hráčem dokud nedojde k „chybě“ nebo míček přestane být ve hře..
Zisk bodů a podání
1. Když podávající hráč vyhraje výměnu, získává bod. Podávající hráč pak opět podává z druhého pole podání.
2. Když přijímající hráč vyhraje výměnu, získává bod. Přijímající hráč se stává podávajícím

Čtyřhra
Pole pro podání a pro příjem podání
1. Hráč podávající strany musí podávat z pravého pole pro podání, pokud podávající strana ještě nebodovala nebo dosáhla sudý počet bodů v tomto setu.
2. Hráč podávající strany musí podávat z levého pole pro podání, pokud podávající strana dosáhla lichý počet bodů v tomto setu.
3. Hráč přijímající strany, jenž podával naposled, musí zůstat ve stejném podávacím poli, z něhož naposledy podával. Pro spoluhráče platí toto schéma obráceně.
4. Hráč přijímající strany, který stojí úhlopříčně proti podávajícímu, je přijímající hráč.
5. Hráči nesmějí měnit svá příslušná podávací pole, dokud nezískají bod při podání své strany.
6. Podání v jakémkoliv postavení musí být provedeno z podávajícího pole, které odpovídá počtu bodů podávající strany.
Pořadí hry a pozice na hřišti
Jakmile je při výměně míček po podání vrácen, míček je střídavě odbíjen hráči podávající a přijímající strany, dokud nedojde k „chybě“ nebo míček přestane být ve hře.
Zisk bodů a podání
1. Když podávající strana vyhraje výměnu, získává bod. Podávající hráč pak opět podává z druhého pole podání.
2. Když přijímající strana vyhraje výměnu, získává bod. Přijímající strana se stává podávající.
Pořadí podání
V jakémkoliv setu se právo podávat předává v tomto sledu:
1. z prvního podávajícího, jenž začal podávat na začátku setu z pravého podávacího pole
2. na spoluhráče počátečního přijímajícího. Podání se provádí z levého podávacího pole.
3. na spoluhráče počátečního podávajícího
4. na počátečního přijímajícího
5. na počátečního podávajícího a tak dále.
Žádný z hráčů nesmí podávat nebo přijímat mimo pořadí, nebo přijímat 2 za sebou jdoucí podání ve stejném setu
Kterýkoliv z hráčů strany, která zvítězila v setu, smí podávat jako první v dalším setu a kterýkoliv z hráčů strany, která set prohrála, smí přijímat jako první v dalším setu.

Chybné postavení při podání
Chybné postavení při podání může vzniknout, když hráč:
1. podával nebo přijímal mimo pořadí
2. podával nebo přijímal z chybného pole podání
Když je chyba postavení při podání zjištěna , chyba se opraví a stávající stav zůstává.

Chyby
K “chybě” dochází:
1. když podání není provedeno správně,
2. při podání, když míček:
2.1. zachytí se do sítě a zůstane zavěšený na svém vrcholu
2.2. po přechodu nad sítí se zachytí do sítě
2.3. je zasažen spoluhráčem přijímajícího hráče
3. při hře, když míček:
3.1. dopadne mimo hranice dvorce (tzn. ne na nebo mezi hraniční čáry dvorce)
3.2. projde skrz síť nebo pod sítí,
3.3. nepřejde síť,
3.4. dotkne se stropu nebo bočních stěn,
3.5. dotkne se těla nebo oděvu hráče, nebo
3.6. dotkne se jakéhokoliv jiného předmětu nebo osoby mimo bezprostřední okolí dvorce,
(Pokud je to nutné s ohledem na strukturu budovy, mohou místní badmintonové orgány vydat doplňková pravidla řešící dotek míčku s překážkou, přičemž členská organizace (ČBaS) má právo tyto doplňky zrušit).
3.7. je při provádění úderu zachycen nebo zadržen na raketě a potom během provedení úderu hozen,
3.8. je udeřen dvěma údery dvakrát po sobě tím samým hráčem,
3.9. je udeřen postupně hráčem a jeho spoluhráčem, nebo
3.10. se dotkne hráčovi rakety a pokračuje v letu směrem do zadní části hráčova pole,
4. při hře, když hráč:
4.1. dotkne se sítě nebo jejích sloupků raketou, tělem nebo oděvem,
4.2. přejde nad sítí na soupeřovu stranu dvorce raketou nebo tělem s výjimkou kdy při hře bod, v němž se poprvé hráčova raketa dotkne míčku, leží na hráčově straně sítě. (Odehrávající hráč tak může při úderu následovat raketou míček přes síť),
4.3. přejde raketou nebo tělem pod sítí na soupeřovu polovinu dvorce tak, že ten je vyrušen ze hry nebo je mu v ní bráněno, nebo
4.4. brání soupeři, např. znemožňuje soupeři, aby povoleným způsobem provedl úder, je-li míček následován raketou přes síť,
4.5. během hry úmyslně rozptyluje protihráče, kupříkladu pokřikem nebo gestikulací,
5. když se hráč proviní hrubým, opakovaným či vytrvale urážlivým chováním

Nový míč
„Nový míč“ hlásí rozhodčí nebo hráč (v případě, že se hraje bez rozhodčího), aby zastavil hru.
„Nový míč“ je když:
1. podávající podá dříve, než je přijímající připraven (viz také pravidlo 9.6.),
2. se při podání dopustí chyby jak podávající, tak přijímající hráč,
3. je míček je zachycen na síti a zůstává zavěšen na jejím vrcholu, nebo přejde přes síť a potom se v ní zachytí, pokud se nejedná o podání,
4. se míček v průběhu hry rozloží a základna míčku se zcela oddělila od zbývající části míčku,
5. dle mínění rozhodčího je hra přerušována nebo protihráč rozptylován trenérem
6. čárový rozhodčí má zakrytý výhled a hlavní rozhodčí nemůže rozhodnout,
7. nastane jakákoliv nepředvídatelná či náhodná událost.
Je-li nahlášen „nový míč“, průběh hry od posledního podání se nezapočítává, a hráč, který podával, podává znovu.